برون سپاری، قراردادی است میان دو سازمان تا بخشی از وظیفه، عملیات، کار یا فرآیندی که قرار بوده است مستقیما توسط یک شرکت انجام شود، در مدت زمان مشخصی توسط شرکت دیگر انجام شود.

​​​​​​​
بعضی مزیتهای برونسپاری برای یک سازمان شامل موارد زیر است:

 1. تمرکز بر فعالیت‌های اصلی سازمان
 2. صرفه جویی در هزینه‌ها
 3. کاهش هزینه‌های بالاسری
 4. بهره بردن از نیروهای حرفه ایمجموعه پـــادرا تجربه بسیار ارزشمندی در همکاری سازمانی با شرکتهای بزرگ ساختمانی ایران دارد مانند: شرکت استراتوس، ، شرکت رهیاب ملل، شرکت مترا، شرکت تخصیص پارس، شرکت سکو، شرکت سی تک و شرکت نماد مبتکر


گروه پــادرا می تواند در زمینه های:

 • معماری
 • طراحی داخلی
 • سیویل و محوطه
 • سازه
 • تاسیسات مکانیکی
 • تاسیسات الکتریکی​​​​​​​در انجام تمام و یا بخشهایی از مراحل طراحی زیر همکاری نماید:

 1. مطالعات
 2. پیش طراحی
 3. طراحی اصلی
 4. طراحی جزییات
 5. مدارک طراحی
 6. تصاویر مجازی و پویانمایی
 7. مدیریت اطلاعات ساختمانی
 8. نظارت​​​​​​

همکاری سازمانی

​Share Sourcing

Outsourcing is a contract between two organizations so that a part of the task, operation, work or process that was supposed to be done directly by one company, will be done by the other company in a certain period of time. Some of the advantages of outsourcing for an organization include the following:

 1. Focus on the main activities of the organization
 2. Saving costs
 3. Reduce overhead costs
 4. Use of professional employees


Padra Group has a very valuable experience in organizational cooperation with large construction companies such as: Stratus Co. Metra CoSakoo Co. Rahyab Melal Co Seatac Co.  Takhsis Pars Co. and Namad Motbaker Co.

Padra Group can cooperate in the fields of

 • Architecture
 • Interior design
 • Civil and Landscape
 • Structure
 • Mechanical installations
 • Electrical installations


in carrying out all or parts of the following design stages:

 1. Studies
 2. Pre-Design
 3. Schematic Design (SD)
 4. Design Development (DD)
 5. Construction Documents (CD)
 6. Virtual images and animation (Rendering & VR)
 7. Building information management (BIM)
 8. Supervision

نمونه توافقنامه همکاری

PADRA ​Agreement sample